Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53066057
Gevestigd en kantoorhoudende te
Engweg 17, 3972 JC te Driebergen-Rijsenburg
Telefoon 06 411 050 69

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– opdrachtnemer: Embodied Learning die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het
aanbieden van diensten;
– opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer;
– diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten;
– overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een
overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer
en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van
enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden
een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes en opdrachtbevestiging
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven of niet van
toepassing;
3. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever
staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de
opdracht heeft verstrekt;
4. Opdrachten komen tot stand na het ontvangen van een opdrachtbevestiging. Een bevestiging per
email geldt ook als een opdrachtbevestiging.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een
inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden
gegarandeerd;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met
de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Annulering opleiding, training of workshop op basis van open inschrijving
1. Bij annulering tot 8 weken voor de startdatum van een door Embodied Learning aangeboden
opleiding, workshop of training op basis van open inschrijving, worden € 150,= administratie –
kosten in rekening gebracht;
2. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de startdatum van een door Embodied Learning
aangeboden opleiding, training of workshop op basis van open inschrijving, wordt de helft van het
cursusgeld teruggestort. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.

Artikel 6. Verschuiving of annulering coaching- of intakegesprek
1. Bij verschuiving of annulering tot 48 uur voor het afgesproken tijdstip worden geen kosten in
rekening gebracht;
2. Bij verschuiving of annulering tussen 48 uur en 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt 50% van
de overeengekomen kosten in rekening gebracht;
3. Bij verschuiving of annulering minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip worden de volledige
kosten in rekening gebracht.

Artikel 7. Wijziging en annulering opdrachten in organisaties
1. Opdrachtgever kan deelname tot 12 weken voor aanvang van de overeengekomen (start)datum
voor uitvoering kosteloos annuleren of eenmalig verplaatsen binnen een termijn van 3 maanden;
2. Bij annulering tussen 12 tot 4 weken van de overeengekomen (start)datum voor uitvoering, wordt
50% van de overeengekomen kosten voor de uitvoering in rekening gebracht;
3. Bij annulering van minder dan 4 weken tot de overeengekomen (start)datum voor uitvoering,
worden de volledige kosten voor uitvoering in rekening gebracht, inclusief alle door de
opdrachtnemer reeds gemaakte externe kosten (waaronder huur van accommodaties, audiovisuele
hulpmiddelen, lunch reserveringen, etc.);
4. Annulering kan alleen schriftelijk via e-mail naar paula@embodiedlearning.nl. Restitutie van reeds
betaalde bedragen wordt binnen 5 werkdagen verleend;
5. De voorwaarden zoals in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 zijn van toepassing ongeacht de reden van
annulering.

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging opdrachten in organisaties
1. Tussentijdse beëindiging dient schriftelijk plaats te vinden. Als beëindigingsdatum geldt de email
datum of de datum van het poststempel;
2. Ongeacht de termijn waarbinnen de opdrachtgever annuleert, worden de reeds verrichte
voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht;
3. Tussentijdse beëindiging door opdrachtnemer:
– Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien
aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft
opdrachtnemer het recht de werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn
tot vergoeding van schade of kosten.

Artikel 9. Tarieven en kosten van de opdracht
Workshops / Trainingen / Maatwerktrajecten:
– De kosten worden steeds berekend per dagdeel (=ochtend, middag of avond).
Overige opdrachten:
– De kosten voor coaching worden berekend per sessie. Het tarief wordt per opdracht
vastgelegd in een opdrachtbevestiging.
– Behoudens buitengewone omstandigheden zullen de tarieven ingaande per 1 januari van elk
kalenderjaar worden herzien. Opdrachtgever van lopende trajecten zal minimaal 1 maand van
tevoren van een eventuele prijswijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 10. Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever facturen binnen veertien
dagen na de factuurdatum te voldoen;
2. Reclames dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk te worden
ingediend;
3. Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere
ingebrekestelling noodzakelijk is;
4. Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot
aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande
bedragen;
5. Alle kosten die opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor
rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 10 %, met een minimum van
€ 150,= van het te vorderen bedrag.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de
opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door
of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans
dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere
looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes
maanden verschuldigde factuurbedrag;
Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins
schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal
die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door
opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen
risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of
gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten;
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking
tot opdrachtgever;
2. Workshops, trainingen, coaching- en intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk
behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen
enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de coachee of trainee daar uitdrukkelijk en
schriftelijk toestemming voor heeft gegeven;
3. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan opdrachtnemer en
alle andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden;
4. Daarnaast zal opdrachtnemer eventuele verslagen betreffende de opdrachtgever of de organisatie
van de opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor
is gegeven.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele
eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde
diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De
opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel
waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-,
model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht;
3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van de opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
dan is de opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar
eigen activiteiten.

Artikel 15. Geschillen / Toepasselijk recht
1. Bij eventuele geschillen zijn zowel de opdrachtgever als Embodied Learning verplicht zich in te
spannen om het geschil onderling op te lossen, voordat het aan de rechter wordt voorgelegd;
2. Geschillen voortkomend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die
niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de
bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is;
3. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Wijziging algemene voorwaarden
1. Embodied Learning behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen. Voor
nieuwe opdrachtgevers geldt de meest actuele versie van de algemene voorwaarden. Wijzigingen
van de algemene voorwaarden worden effectief één maand na aankondiging hiervan aan lopende
opdrachtgevers.

 

De Algemene Voorwaarden zijn hier te downloaden.